Hendriks Coffee
Direct koffie bestellen

ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS COFFEE

van Hendriks Coffee Comfort B.V., KvK-nummer 59493232, hierna “Hendriks Coffee”, gevestigd te (6902 PA) Zevenaar aan het adres Hengelder 24 alsmede kantoorhoudend in haar nevenvestiging te (6541 EC) Nijmegen aan het adres Nina Simonestraat 80, geldend vanaf 1 augustus 2019, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr. 59493232.

1 Begripsomschrijving
1.1 Partijen:
• De klant: de natuurlijke of rechtspersoon, in opdracht van wie op basis van deze voorwaarden diensten of goederen worden geleverd;
• Hendriks Coffee: de rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden in opdracht van de klant diensten of goederen levert.
1.2 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, bestaande uit deel I Algemeen, deel II Leasevoorwaarden en deel III Onderhoudsvoorwaarden.
1.3 Leaseovereenkomst: de gebruiksovereenkomst tussen de klant en Hendriks Coffee op grond waarvan de klant koffiemachines en toebehoren in gebruik heeft, waarvan de eigendom rust bij Hendriks Coffee.
1.4 Onderhoudsovereenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Hendriks Coffee op grond waarvan de klant koffiemachines en toebehoren in onderhoud heeft bij Hendriks Coffee.
1.5 Bij strijdigheden tussen de leaseovereenkomst(en) en onderhoudshoudsovereenkomst(en) en deze voorwaarden prevaleren de leaseovereenkomst(en) en/of de onderhoudsovereenkomst(en) alsmede eventuele verdere specifieke schriftelijke afspraken tussen partijen.
2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Hendriks Coffee bestaande rechtsbetrekkingen. Deze voorwaarden gelden zowel voor door Hendriks Coffee gedane aanbiedingen, door Hendriks Coffee geaccepteerde orders en met Hendriks Coffee gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2.2 Door toestemming of opdracht wordt de klant geacht deze voorwaarden te hebben geaccepteerd. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Bij strijdigheid tussen regelingen in de toepassing van de verschillende onderdelen van deze voorwaarden prevaleren de specifieke delen (II en III) boven het algemene deel (I).

I ALGEMEEN

3 Offertes

3.1 De offertes van Hendriks Coffee zijn geheel vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte geldende prijzen en specificaties. De offertes zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden.

3.2 Indien een offerte door de klant wordt aanvaard, heeft Hendriks Coffee het recht om de offerte alsnog te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Hendriks Coffee niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4 Overeenkomst

4.1 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de klant op grond van door Hendriks Coffee in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

4.2 Opdrachten afgegeven aan ondergeschikten van Hendriks Coffee zijn voor de klant bindend.

4.3 Hendriks Coffee heeft te allen tijde het recht een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

4.4 Overeenkomsten gesloten met ondergeschikten van Hendriks Coffee binden haar eerst na schriftelijke aanvaarding.

5 Wijzigingen

5.1 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk tussen Hendriks Coffee en de klant zijn overeengekomen.Worden wijzigingen doorgegeven op andere wijze, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de klant.

5.2 De klant is verplicht wijzigingen tijdig schriftelijk te melden aan Hendriks Coffee. Dit betreft wijzigingen van naam, adres en andere relevante gegevens van de klant.

6 Termijnen en levertijden

6.1 Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en gaan in op het moment dat Hendriks Coffee de opdracht geaccepteerd heeft. Hendriks Coffee is gehouden al het redelijkerwijs mogelijke te doen om de overeengekomen levertijden aan te houden.

6.2 Indien vertraging ontstaat ten gevolge van een wijziging van de werkomstandigheden, zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden, wordt de levertijd zodanig verlengd als – alle omstandigheden in aanmerking genomen – redelijk is, onverminderd een beroep op overmacht.

6.3 Bij overschrijding van de in de offerte genoemde levertijd met meer dan twee maanden, heeft de klant het recht de overeenkomst te annuleren zonder dat hij aanspraak kan maken op schadevergoeding. De klant dient in een aan Hendriks Coffee gericht aangetekend schrijven kenbaar te maken, dat hij van het annuleringsrecht zoals in deze voorwaarden gesteld gebruik wenst te maken.

7 Overmacht

7.1 Indien Hendriks Coffee door overmacht van blijvende, respectievelijk tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, is zij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst als een ontbonden te beschouwen, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

7.2 Ingeval de opschorting een periode van zes maanden heeft voortgeduurd, is de overeenkomst alsnog ontbonden.

7.3 Van overmacht als in dit artikel bedoeld, is sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid redelijkerwijs niet (meer) van Hendriks Coffee kan worden verlangd, dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt, ook al was die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar. Van overmacht is in ieder geval sprake ingeval van oproer, oorlog of oorlogsgevaar, natuurrampen, transportmoeilijkheden, invoer, uitvoer of doorvoerverboden, werkstaking door personeel van Hendriks Coffee of personeel van Hendriks Coffee’s toeleveranciers, alsmede in het geval een toeleverancier niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

7.4 De klant is in alle gevallen gehouden de koopsom en de eventuele leveringskosten van de hem (wel) reeds geleverde goederen aan Hendriks Coffee te voldoen.

8 Levering

8.1 De levering binnen Nederland vindt franco plaats, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

8.2 Indien een gedeelte van de opdracht gereed is, kan Hendriks Coffee naar keuze dit gedeelte leveren of wachten tot de gehele order gereed is. Wanneer gedeeltelijke levering plaatsvindt, dan zal hiervoor een factuur worden gezonden, die binnen de hierna genoemde
betalingstermijn moet worden voldaan. Het is de klant niet toegestaan met betaling van deze factuur te wachten tot algehele levering heeft plaatsgevonden.

8.3 Hendriks Coffee is te allen tijde vrij in de keuze van het vervoermiddel. Bij franco levering vindt de levering plaats, daar waar dit met het oog op het door Hendriks Coffee gekozen vervoermiddel op de normale wijze mogelijk is. De klant is verplicht de goederen aldaar in
ontvangst te nemen.

8.4 De producten gelden als geleverd zodra zij door de klant in ontvangst zijn genomen, respectievelijk vanaf het moment dat Hendriks Coffee aan de klant heeft meegedeeld dat de producten te zijner beschikking zijn.

8.5 Vanaf het tijdstip als hierboven onder lid 4 vermeld, is het risico van de goederen geheel voor rekening van de klant.

8.6 Indien de klant in gebreke blijft de goederen af te nemen, is de klant in verzuim. Hendriks Coffee is dan gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.

8.7 In de offerte staan de (technische) eisen vermeld waaraan de locatie waar de goederen of diensten door Hendriks Coffee zullen worden geleverd aan dient te voldoen. Als de locatie niet aan deze eisen voldoet en Hendriks Coffee daardoor niet tot levering kan overgaan, kan Hendriks Coffee de hierdoor ontstane schade verhalen op de klant.

9 Prijzen

9.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW.

9.2 De kosten van eventuele verpakking, transport en verzending, alsmede verzekering tijdens het transport zijn bij de prijs inbegrepen.

9.3 Hendriks Coffee is gerechtigd, indien zich in de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering van de producten prijsverhogingen mochten voordoen, een evenredige verhoging van de koopprijs aan de klant in rekening te brengen. Betaling van deze meerprijs is tegelijk met de hoofdsom verschuldigd.

10 Betaling

10.1 Hendriks Coffee is te allen tijde gerechtigd contante betaling voor of bij aflevering van de goederen te verlangen.

10.2 Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Hendriks Coffee aan te wijzen rekeningnummer.

10.3 Bij niet tijdige betaling is vanaf de vervaldag van de factuur 1% rente per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij elk gedeelte van een maand voor een gehele maand zal worden gerekend en zonder dat sommatie en/of ingebrekestelling vereist zal zijn.

10.4 Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Hendriks Coffee tevens bevoegd zonder sommatie en/of ingebrekestelling het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst te annuleren, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.

10.5 De klant is verplicht alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan de invordering van enig opeisbaar bedrag verbonden te betalen, zoals de kosten van beslag, proceskosten, kosten van faillissementsaanvraag en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de door Hendriks Coffee te vorderen hoofdsom met een minimum van € 750,00.

10.6 Hendriks Coffee heeft het recht te allen tijde te verlangen dat door de klant aanvullende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen.

10.7 Niet voldoening aan de daartoe schriftelijke aanmaning van Hendriks Coffee, geeft Hendriks Coffee het recht het verschuldigde bedrag onmiddellijk op te eisen dan wel over de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Hendriks Coffee op vergoeding van schade, kosten en interesten.

10.8 Hendriks Coffee heeft het recht te bepalen aan welke schulden de betalingen worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst worden aangemerkt als vergoeding voor de rente en voor de door Hendriks Coffee gemaakte kosten indien en voor
zover dat noodzakelijk is.

11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 De goederen die door Hendriks Coffee zijn geleverd blijven tot het tijdstip van volledige betaling (met inbegrip van de verschuldigde rente en/of kosten) eigendom van Hendriks Coffee.

11.2 Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Hendriks Coffee gerechtigd de afgeleverde goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de klant of derden die de goederen voor de klant houden weg te halen of weg te doen halen. De klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van de waarde van de aan de klant geleverde goederen per dag.

11.3 Zolang de goederen ingevolge het bepaalde in de voorgaande leden nog eigendom zijn van Hendriks Coffee, is de klant verplicht deze goederen tegen brand, diefstal, aanspraken van derden en eigen risico in voldoende mate en voor eigen rekening te doen verzekeren. De klant is verplicht in voorkomende gevallen zijn rechten voortvloeiende uit de bedoelde polis van de verzekering aan Hendriks Coffee in eigendom over te dragen. De klant doet op eerste verzoek daartoe aan Hendriks Coffee opgave van de betrokken verzekeringsmaatschappij en de verzekeringsvoorwaarden.

11.4 De klant is verplicht Hendriks Coffee schriftelijk in te lichten indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden.

11.5 Ingeval van doorverkoop door de klant van (nog) niet geheel of gedeeltelijk betaalde goederen, draagt de klant reeds nu voor alsdan, de uit deze doorverkoop ontstane vorderingen op diens koper (de tweede koper) over aan Hendriks Coffee, welke overdracht dan als (gedeeltelijke) betaling wordt aangemerkt. De klant is gehouden om Hendriks Coffee de betreffende gegevens op eerste verlangen door te geven, opdat Hendriks Coffee het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kan invorderen. Het door de tweede koper aan
Hendriks Coffee betaalde wordt in mindering gebracht op het door de klant totaal aan Hendriks Coffee verschuldigde. De klant is tevens gehouden bij doorverkoop eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken zoals in deze bepaling.

11.6 De klant is niet bevoegd de goederen te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

12 Reclame

12.1 De door Hendriks Coffee te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

12.2 Onder reclames van de klant worden verstaan ernstige grieven van de klant over de geleverde goederen en/of diensten. Onder reclames zullen niet worden begrepen kleine afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit en afwijkingen zoals die in de branche toelaatbaar worden geacht.

12.3 Reclames dienen uiterlijk acht dagen na ontvangst van het goed of de dienst, dan wel, indien de reclame betrekking heeft op een factuur, uiterlijk acht dagen na ontvangst van de door Hendriks Coffee toegezonden factuur, schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de klant zijn recht verwerkt heeft.

12.4 Ingeval van een verborgen gebrek dient de reclame ingediend te worden binnen acht dagen na het moment van ontdekking c.q. binnen acht dagen na het moment waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen/moeten worden. De klant dient dan aan te tonen, dat er sprake is van een verborgen gebrek en dat dit niet binnen acht dagen na ontvangst ontdekt had kunnen worden. Reclames ingediend later dan één jaar na factuurdatum zullen in geen geval worden geaccepteerd.

12.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag, vervoer of onderhoud daaraan door de klant en/of door
derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Hendriks Coffee, de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de klant geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

12.6 Indien de klacht gegrond is, zal Hendriks Coffee de door haar geleverde goederen opnieuw leveren dan wel, te harer keuze, de goederen terugnemen en van verdere levering afzien tegen terugbetaling van de koopsom dan wel verlangen dat de klant de goederen behoudt tegen een gereduceerde prijs.

12.7 Ieder verder recht op schadevergoeding terzake is uitgesloten. Hendriks Coffee is niet verder aansprakelijk jegens de klant dan voor zover voorts voortvloeit uit de ingevolge deze bepaling verstrekte garantie. Voor schade hetzij direct, hetzij indirect, welke voortvloeit uit het gebruik van de door Hendriks Coffee geleverde goederen, tenzij ontstaan door eigen opzet c.q. grove schuld, is Hendriks Coffee nimmer aansprakelijk, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid.

12.8 Reclames vormen voor klant geen grond voor verrekening met eventuele vordering op Hendriks Coffee en/of ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van de betalingsverplichting.

13 Aansprakelijkheid

13.1 Aan iedere reparatie of onderhoud kleven risico’s. Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden zijn te allen tijde voor rekening en risico van de klant, tenzij Hendriks Coffee schriftelijk anders heeft bevestigd. Hendriks Coffee gaat nimmer een resultaatsverbintenis aan, enkel een inspanningsverbintenis.

13.2 Hendriks Coffee is nimmer aansprakelijk jegens de klant voor kosten, schade en interesten, welke voor de klant of voor derden mochten ontstaan, als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van Hendriks Coffee, van personen in dienst van Hendriks Coffee of door Hendriks Coffee ingeschakelde derden of van zaken al of niet onder opzicht van Hendriks Coffee of van door Hendriks Coffee geleverde goederen, ook niet ingeval van schuld.

13.3 Elke vordering terzake van vervolg- en/of bedrijfsschade is uitgesloten. In ieder geval is Hendriks Coffee niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan, of veroorzaakt wordt door foutief gebruik van het geleverde of de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de klant het heeft aangeschaft.

13.4 De klant vrijwaart Hendriks Coffee voor de aansprakelijkheid jegens derden die voortvloeit, direct of indirect uit de aanwezigheid en/of het gebruik van de door Hendriks Coffee geleverde goederen en/of diensten.

13.5 De aansprakelijkheid van Hendriks Coffee uit hoofde van een overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot maximaal de hoogte van het bedrag, dat met de uitvoering van de gehele overeenkomst is gemoeid en als zodanig staat vermeld in de orderbevestiging.

14 Ontbinding

14.1 De overeenkomst wordt zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist ontbonden op het tijdstip waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraag of door de beslaglegging, doordat hij onder curatele is gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of onderdelen daarvan verliest.

14.2 Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De klant is aansprakelijk voor de door Hendriks Coffee geleden schade.

15 Overige bepalingen

15.1 De klant is niet gerechtigd de rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hendriks Coffee.

15.2 Indien Hendriks Coffee niet steeds strikte naleving van haar algemene voorwaarden verlangt, houdt dit niet in, dat Hendriks Coffee afziet van haar rechten om in enig geval strikte naleving te verlangen.

15.3 Ongeldigheid van een bepaling in deze voorwaarden doet niet af aan de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen. De ongeldige bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarvan de strekking de ongeldige bepaling zoveel als mogelijk
zal benaderen.

15.4 Indien door de rechter een bepaling van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan.

16 Toepasselijk recht

16.1 Op elke overeenkomst tussen Hendriks Coffee en de klant is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, worden berecht door de bevoegde rechter in de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

II LEASEVOORWAARDEN KOFFIEMACHINES EN TOEBEHOREN

1 Eigendom

1.1 Het leaseobject, bestaande uit een koffiemachine en toebehoren, een en ander zoals nader is beschreven en gespecificeerd in de leaseovereenkomst, is en blijft eigendom van Hendriks Coffee.

2 Ingangsdatum

2.1 De leverdatum en de ingangsdatum van de leaseovereenkomst kunnen verschillen. De leaseovereenkomst en deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de vroegste datum.

2.2 De verplichting tot betaling van het leasetarief, alsmede de looptijd van de leaseovereenkomst start vanaf de ingangsdatum.

3 Looptijd

3.1 De leaseovereenkomst loopt voor de in de leaseovereenkomst overeengekomen periode. Na afloop van deze periode wordt de leaseovereenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar behoudens schriftelijke opzegging door een der partijen met inachtneming van een termijn van minstens drie maanden tegen het einde van een lopende contractsperiode.

4 Leasetarief

4.1 Het leasetarief bestaat – voor zover van toepassing– uit de som van de volgende
componenten:
• afschrijving;
• rente;
• reparatie en onderhoudskosten;
• marge voor risico;
• overige kosten.

5 Gebruik

5.1 De klant zal als een goed huisvader met het leaseobject omgaan en daartoe onder meer de dagelijkse en periodieke onderhoudsinstructies en reinigingsprogramma’s in acht nemen zoals vermeld op het display van het leaseobject. Bij vragen over de gegeven instructies zal de klant zich onmiddellijk in verbinding stellen met de servicemonteur van Hendriks Coffee.

5.2 De klant zal het leaseobject enkel inzetten waarvoor deze is bestemd. Het is de klant uitdrukkelijk niet toegestaan het leaseobject:
• te verkopen;
• als zekerheid te laten dienen;
• uit te lenen of te verhuren;
• aard- en nagelvast te verbinden met roerend of onroerend goed;
• wijzigingen aan te brengen.

5.3 De klant verplicht zich om het leaseobject te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Hendriks Coffee ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de klant zich er jegens Hendriks Coffee bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

5.4 Het is mogelijk het leaseobject tijdelijk te stallen bij Hendriks Coffee. De leaseovereenkomst en verplichting tot het betalen van het leasetarief blijven onverminderd van kracht.

5.5 De klant dient het leaseobject daadwerkelijk te gebruiken. Stilstand kan het leaseobject beschadigen. Stilstand dient daarom vooraf gemeld te worden aan Hendriks Coffee zodat Hendriks Coffee in staat wordt gesteld het leaseobject voor de duur van de stilstand op haar
eigen locatie kan stallen. De leaseovereenkomst en verplichting tot het betalen van het leasetarief blijven onverminderd van kracht.

6 Afname producten

6.1 De klant verplicht zich tot het afnemen van hulpmiddelen en ingrediënten, benodigd voor het gebruik van het leaseobject, met uitzondering van bedieningsarbeid, water en energie, tegen de geldende prijs te betrekken bij Hendriks Coffee.

6.2 Indien Hendriks Coffee vaststelt dat de klant hulpmiddelen en ingrediënten gebruikt die niet afkomstig zijn van Hendriks Coffee, kan Hendriks Coffee, te harer keuze, ofwel de leaseovereenkomst beëindigen en de leasetermijnen over de resterende looptijd van de
leaseovereenkomst met een opslag van 30% ineens bij de klant in rekening brengen, ofwel de gemiste omzet met een opslag van 30% alsnog bij de klant in rekening brengen en strikte nakoming van de overeenkomst verlangen.

7 Reparatie en onderhoud

7.1 De klant zal het leaseobject tijdig laten onderhouden na een oproep voor onderhoud van Hendriks Coffee.

7.2 De klant dient binnen 24 uur na vaststelling van een defect c.q. vermissing van zaken, melding te maken bij Hendriks Coffee.

7.3 Reparatie en onderhoud worden verricht door Hendriks Coffee of een door Hendriks Coffee aangewezen derde.

7.4 Kosten als gevolg van reparatie of onderhoud die het resultaat zijn van nalatigheid of onjuist gebruik komen voor rekening van de klant.

7.5 Kosten van het verlies van zaken die bij het leaseobject horen, komen voor rekening van de Klant.

7.6 Het niet kunnen gebruiken van het leaseobject komt voor rekening en risico van de klant.

8 Vervangend Leaseobject

8.1 Een vervangend leaseobject kan worden ingezet als het Leaseobject niet kan worden gebruikt door de klant, vanwege:
• onbruikbaarheid van het leaseobject als gevolg van een calamiteit;
• reparatie en onderhoud: wanneer herstel naar verwachting langer duurt dan de door Hendriks Coffee genoemde periode.

8.2 Een vervangend leaseobject kan ter beschikking gesteld worden totdat:
• het leaseobject weer gereed is gemeld; of
• de leaseovereenkomst is geëindigd.

8.3 De kosten van het vervangend leaseobject zijn voor rekening van Hendriks Coffee, tenzij deze voortvloeien uit nalatigheid van de klant, zulks te beoordelen door Hendriks Coffee.

8.4 Hendriks Coffee bepaalt welk merk en type als vervangend Leaseobject wordt ingezet.

9 Inname

9.1 Na beëindiging van de Leaseovereenkomst zal Hendriks Coffee binnen twee weken het leaseobject bij de klant de-installeren.

9.2 De staat en compleetheid van het leaseobject wordt door Hendriks Coffee beoordeeld. Schade en vermissing die wordt geconstateerd bij inname en die niet eerder is gemeld komt voor rekening van de klant. Door Hendriks Coffee erkende gebruiksschade wordt niet in rekening gebracht.

10 Overige bepalingen

10.1 Ongeacht de door Hendriks Coffee gebruikte benaming van de leaseovereenkomst, is Hendriks Coffee nimmer aansprakelijk voor de boekhoudkundige en/of fiscale kwalificatie van de leaseovereenkomst. De klant vrijwaart Hendriks Coffee van aanspraken in verband met
voormelde kwalificatie.

10.2 Derden kunnen rechten uitoefenen of maatregelen nemen ten opzichte van het leaseobject. De klant zal dit onmiddellijk melden aan Hendriks Coffee en zal derden wijzen op het eigendomsrecht van Hendriks Coffee. Een deurwaarder, bewindvoerder of curator moet op
eerste verzoek inzage krijgen in de Leaseovereenkomst(en) en deze algemene voorwaarden van de klant of Hendriks Coffee.

III ONDERHOUDSVOORWAARDEN

1 Ingangsdatum

1.1 De onderhoudsovereenkomst is van kracht na ondertekening door Hendriks Coffee en een tekenbevoegde vertegenwoordiger van de klant.

1.2 De verplichting tot betaling van het onderhoudstarief, alsmede de looptijd van de onderhoudsovereenkomst start vanaf de ingangsdatum.

 

2 Het onderhoudstarief

2.1 Het onderhoudstarief bestaat – voor zover van toepassing – uit de som van de volgende componenten:
• reparatie en onderhoudskosten;
• arbeidskosten;
• risico-opslag;
• overige kosten.

3 Gebruik

3.1 De klant zal als een goed huisvader met het onderhoudsobject omgaan en daartoe onder meer de dagelijkse en periodieke onderhoudsinstructies en reinigingsprogramma’s in acht nemen zoals vermeld op het display van het leaseobject. Bij vragen over de gegeven instructies zal de klant zich onmiddellijk in verbinding stellen met de servicemonteur van Hendriks Coffee.

3.2 De klant zal het onderhoudsobject enkel inzetten waarvoor deze is bestemd.

4 Afname producten

4.1 De klant verplicht zich tot het afnemen van hulpmiddelen en ingrediënten, benodigd voor de exploitatie van het onderhoudsobject, met uitzondering van bedieningsarbeid, water en energie, tegen de geldende prijs te betrekken bij Hendriks Coffee.

4.2 Indien Hendriks Coffee vaststelt dat de klant hulpmiddelen en ingrediënten gebruikt die niet afkomstig zijn van Hendriks Coffee, kan Hendriks Coffee, te harer keuze, ofwel de onderhoudsovereenkomst beëindigen en de leasetermijnen over de resterende looptijd van de
onderhoudsovereenkomst met een opslag van 30% ineens bij de klant in rekening brengen, ofwel de gemiste omzet met een opslag van 30% alsnog bij de klant in rekening brengen en strikte nakoming van de overeenkomst verlangen.

5 Reparatie en onderhoud

5.1 De klant dient bij vaststelling van een defect c.q. vermissing van zaken, melding te maken bij Hendriks Coffee.

5.2 Kosten als gevolg van reparatie of onderhoud die het resultaat zijn van nalatigheid of onjuist gebruik komen voor rekening van de klant.

5.3 Kosten van het verlies van zaken die bij het onderhoudsobject horen, komen voor rekening van de klant.

5.4 Het niet kunnen gebruiken van het onderhoudsobject komt voor rekening en risico van de klant.

6 Risico, calamiteiten en verzekering

6.1 Wanneer het onderhoudsobject dusdanig is beschadigd ten gevolge van brand, waterschade of molest dat reparatie economisch onverantwoord is, wordt het onderhoudsobject beschouwd als vergaan. Reparatie en onderhoud door Hendriks Coffee zal niet uitgevoerd worden. Reeds door Hendriks Coffee verzonden facturen blijven onverkort verschuldigd.

 

Webshop voorwaarden Hendriks Coffee Comfort B.V.

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. De consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

3. Dag: kalenderdag.

4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.

6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Hendriks Coffee in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Hendriks Coffee en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede
gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

9. Modelformulier voor herroeping: het aan het slot van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Hendriks Coffee gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze webshop voorwaarden zijn, naast de Algemene voorwaarden van Hendriks Coffee, van toepassing op elk aanbod van Hendriks Coffee en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Hendriks Coffee en de consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze webshop voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de webshop voorwaarden bij Hendriks Coffee zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze webshop voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de webshop voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze webshop voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze webshop voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze webshopvoorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze webshop voorwaarden geregeld is,dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze webshop voorwaarden.

Artikel 3 Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst die aangegaan is op afstand met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen onder opgave van redenen ontbinden. Hendriks Coffee mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a) Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Hendriks Coffee mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b) Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
c) Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden als deze overeenkomsten op afstand zijn aangegaan. Hendriks Coffee mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 4 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. de consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Hendriks Coffee hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 5 Uitoefening van het herroepingsrecht
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Hendriks Coffee.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Hendriks Coffee. Dit hoeft niet als Hendriks Coffee heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als de consument het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Hendriks Coffee verstrekte en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Hendriks Coffee niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Hendriks Coffee aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Hendriks Coffee een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Hendriks Coffee is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming
van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a) Hendriks Coffee de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of:
b) De consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a) De consument voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b) De consument niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c) Hendriks Coffee heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 6 Verplichtingen van Hendriks Coffee bij herroeping
1. Als Hendriks Coffee de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. Hendriks Coffee vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Hendriks Coffee in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping aan Hendriks Coffee meldt. Tenzij Hendriks Coffee aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. Hendriks Coffee gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Hendriks Coffee de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht
Hendriks Coffee kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Hendriks Coffee dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Hendriks Coffee geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b) de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Hendriks Coffee de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 8 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de de consument over op het moment waarop zaken aan de de consument, of een door de consument aangewezen derde, worden geleverd.